Siamnaliga

กระดานสนทนา : Forums => กระดานคุยกันเรื่องนาฬิกา => Topic started by: c230k on January 04, 2020, 08:28:48 am

Title: นาฬิกากลไกขั้นสุดยอดที่มีในปัจจุบัน สู้ระบบควอตซ์ ได้ไหมครับ
Post by: c230k on January 04, 2020, 08:28:48 am
ในเรื่องความเที่ยงตรง ตั้งแต่ราคาถูกพวกควอตซ์ casioไปจนถึงควอตซ์ราคากลางพวก tissot mido rado ถึงราคาบนพวก omega skywalker x-33พวกไจโรทูบิยองต์ PP A.LANGE เที่ยงตรงเทียบระดับควอตซ์ได้ในราคาไหนครับ
Title: Re: นาฬิกากลไกขั้นสุดยอดที่มีในปัจจุบัน สู้ระบบควอตซ์ ได้ไหมครับ
Post by: Tanz on January 04, 2020, 09:44:00 am
ถ้าพิจารณาเฉพาะความเที่ยงตรงเพียงอย่างเดียว นาฬิกาควอทซ์ ย่อมจะเที่ยงตรงกว่า
เพราะระบบการทำงานของนาฬิกาควอทซ์กับนาฬิกากลไกนั้นมันต่างกัน
นาฬิกาควอทซ์ทำงานในระบบ ดิจิตัล ในขณะที่นาฬิกากลไกทำงานในแบบ อนาลอค
คุณลองเปรียบเทียบระหว่าง การใช้ลูกคิด กับ เครื่องคิดเลขในการคำนวณ ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนัก
นาฬิกากลไกกับนาฬิกาควอทซ์ก็เช่นกัน ในระยะสั้นอาจจะเที่ยงตรงใกล้เคียงกัน แต่ถ้ายืนระยะยาว  ๆ แล้ว
นาฬิกาควอทซ์(ที่มีคุณภาพ) จะรักษาความเที่ยงตรงได้เหนือกว่านาฬิกากลไกที่ราคาสูงกว่าหลายเท่า
ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติที่ว่า เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้ากว่าย่อมดีกว่า
แม้แต่นาฬิกาควอทซ์ซึ่งถือว่าเที่ยงตรงที่สุดบนข้อมือ ก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับ smart watch
เพราะ smart watch ใช้การตั้งเวลาจากศูนย์กลางเครือข่ายการสื่อสาร และ อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเวลามาจาก ระบบเวลาที่เที่ยงตรงและรักษาเวลาได้ดีกว่านาฬิกาควอทซ์บนข้อมือโดยลำพัง
นาฬิกาควอทซ์จะเอาชนะความเที่ยงตรงที่ได้จาก smart watch ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคลื่นจากเครือข่าย
นาฬิกากลไกธรรมดาจะเอาชนะนาฬิกาควอทซ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแบตเตอรีนาฬิกาควอทซ์ให้เปลี่ยน
ทุกระบบมีข้อดีและข้อด้อย การเอาชนะกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ยาก
มันจะยากก็ตรงที่ต้องเอาชนะทุกเรื่องในทุกสถานการณ์.
Title: Re: นาฬิกากลไกขั้นสุดยอดที่มีในปัจจุบัน สู้ระบบควอตซ์ ได้ไหมครับ
Post by: watchlover on January 05, 2020, 04:44:09 am
ในเรื่องความเที่ยงตรง ตั้งแต่ราคาถูกพวกควอตซ์ casioไปจนถึงควอตซ์ราคากลางพวก tissot mido rado ถึงราคาบนพวก omega skywalker x-33พวกไจโรทูบิยองต์ PP A.LANGE เที่ยงตรงเทียบระดับควอตซ์ได้ในราคาไหนครับ
ไม่มีทางสู้ได้ครับ
นาฬิกาควอตซ์ถูกๆ เที่ยงตรงกว่า นาฬิกาจักรกลที่แพงระดับโลกทุกยี่ห้อครับ
Title: Re: นาฬิกากลไกขั้นสุดยอดที่มีในปัจจุบัน สู้ระบบควอตซ์ ได้ไหมครับ
Post by: Blue Klein on January 07, 2020, 10:14:21 am
ความแม่นยำตรงเวลา Quartz ชนะขาดครับ
แต่ถ้าในแง่ศิลป ความปราณีต อารมณ์ความรู้สึก ราคาขายต่อ ความทนทานในระยะยาว ระบบกลไก ชนะครับ
Title: Re: นาฬิกากลไกขั้นสุดยอดที่มีในปัจจุบัน สู้ระบบควอตซ์ ได้ไหมครับ
Post by: c230k on January 09, 2020, 10:16:47 am
THANKS ทุกท่านครับ
Title: Re: นาฬิกากลไกขั้นสุดยอดที่มีในปัจจุบัน สู้ระบบควอตซ์ ได้ไหมครับ
Post by: DONUT on January 15, 2020, 03:33:34 am
ถ้าพิจารณาเฉพาะความเที่ยงตรงเพียงอย่างเดียว นาฬิกาควอทซ์ ย่อมจะเที่ยงตรงกว่า
เพราะระบบการทำงานของนาฬิกาควอทซ์กับนาฬิกากลไกนั้นมันต่างกัน
นาฬิกาควอทซ์ทำงานในระบบ ดิจิตัล ในขณะที่นาฬิกากลไกทำงานในแบบ อนาลอค
คุณลองเปรียบเทียบระหว่าง การใช้ลูกคิด กับ เครื่องคิดเลขในการคำนวณ ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนัก
นาฬิกากลไกกับนาฬิกาควอทซ์ก็เช่นกัน ในระยะสั้นอาจจะเที่ยงตรงใกล้เคียงกัน แต่ถ้ายืนระยะยาว  ๆ แล้ว
นาฬิกาควอทซ์(ที่มีคุณภาพ) จะรักษาความเที่ยงตรงได้เหนือกว่านาฬิกากลไกที่ราคาสูงกว่าหลายเท่า
ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติที่ว่า เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้ากว่าย่อมดีกว่า
แม้แต่นาฬิกาควอทซ์ซึ่งถือว่าเที่ยงตรงที่สุดบนข้อมือ ก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับ smart watch
เพราะ smart watch ใช้การตั้งเวลาจากศูนย์กลางเครือข่ายการสื่อสาร และ อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเวลามาจาก ระบบเวลาที่เที่ยงตรงและรักษาเวลาได้ดีกว่านาฬิกาควอทซ์บนข้อมือโดยลำพัง
นาฬิกาควอทซ์จะเอาชนะความเที่ยงตรงที่ได้จาก smart watch ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคลื่นจากเครือข่าย
นาฬิกากลไกธรรมดาจะเอาชนะนาฬิกาควอทซ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแบตเตอรีนาฬิกาควอทซ์ให้เปลี่ยน
ทุกระบบมีข้อดีและข้อด้อย การเอาชนะกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ยาก
มันจะยากก็ตรงที่ต้องเอาชนะทุกเรื่องในทุกสถานการณ์.


Comment ดีมากเลยครับ😊👍
Title: Re: นาฬิกากลไกขั้นสุดยอดที่มีในปัจจุบัน สู้ระบบควอตซ์ ได้ไหมครับ
Post by: Tanz on January 16, 2020, 09:40:39 pm
ถ้าพิจารณาเฉพาะความเที่ยงตรงเพียงอย่างเดียว นาฬิกาควอทซ์ ย่อมจะเที่ยงตรงกว่า
เพราะระบบการทำงานของนาฬิกาควอทซ์กับนาฬิกากลไกนั้นมันต่างกัน
นาฬิกาควอทซ์ทำงานในระบบ ดิจิตัล ในขณะที่นาฬิกากลไกทำงานในแบบ อนาลอค
คุณลองเปรียบเทียบระหว่าง การใช้ลูกคิด กับ เครื่องคิดเลขในการคำนวณ ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนัก
นาฬิกากลไกกับนาฬิกาควอทซ์ก็เช่นกัน ในระยะสั้นอาจจะเที่ยงตรงใกล้เคียงกัน แต่ถ้ายืนระยะยาว  ๆ แล้ว
นาฬิกาควอทซ์(ที่มีคุณภาพ) จะรักษาความเที่ยงตรงได้เหนือกว่านาฬิกากลไกที่ราคาสูงกว่าหลายเท่า
ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติที่ว่า เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้ากว่าย่อมดีกว่า
แม้แต่นาฬิกาควอทซ์ซึ่งถือว่าเที่ยงตรงที่สุดบนข้อมือ ก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับ smart watch
เพราะ smart watch ใช้การตั้งเวลาจากศูนย์กลางเครือข่ายการสื่อสาร และ อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเวลามาจาก ระบบเวลาที่เที่ยงตรงและรักษาเวลาได้ดีกว่านาฬิกาควอทซ์บนข้อมือโดยลำพัง
นาฬิกาควอทซ์จะเอาชนะความเที่ยงตรงที่ได้จาก smart watch ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคลื่นจากเครือข่าย
นาฬิกากลไกธรรมดาจะเอาชนะนาฬิกาควอทซ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแบตเตอรีนาฬิกาควอทซ์ให้เปลี่ยน
ทุกระบบมีข้อดีและข้อด้อย การเอาชนะกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ยาก
มันจะยากก็ตรงที่ต้องเอาชนะทุกเรื่องในทุกสถานการณ์.


Comment ดีมากเลยครับ😊👍
ขอบคุณครับ.