Hello Guest

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sansrepos

Pages: [1]
1
คนที่สะสมนาฬิกามาสักพักจะเข้าใจตนเองว่าเป็นนักสะสมตัวจริงหรือนักเก็งกำไร บางคนก็เป็นทั้งสองอย่างขึ้นกับสถานการณ์


นักสะสมจะไม่ค่อยสนใจมูลค่าราคาขายต่อหรือกระแสจะดูที่คุณค่าของตัวนาฬิกาในภาพรวมทั้งแบรนด์ ประวัติ เนื้องาน ความทนทานเที่ยงตรง อาจจะเพิ่มว่าใส่สวยไหม


นักเก็งกำไร (ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้า) ก็จะมีความสุขที่เห็นนาฬิกาที่เก็บไว้มีมูลค่างอกเงย และมักมีแนวโน้มที่จะนิยมกระแสหลักหรือแนวตลาดไว้ก่อน


บางคนที่ก้ำกึ่งก็อาจเป็นคนที่มีแนวโน้มจะเป็นนักสะสมแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่พร้อมจะจ่ายเงินก้อนโตกับของฟุ่มเฟือยที่ตัวเองอาจจะเบื่อเข้าสักวันหรือเงินเก็บก็ไม่ได้มากมายอะไรต้องเอาที่ออกตัวง่ายไว้ก่อน

Pages: [1]